Legea nr. 154/2021 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573/07.06.2021.

Acest act normativ, prin introducerea art. 3 indice 1, a extins sfera beneficiarilor O.G. nr. 105/1999, în sensul acordării unor drepturi si copiilor persoanelor care au fost persecutate din motive etnice.

Documentele necesare stabilirii calitătii de beneficiar (copil) al O.G.nr. 105/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare sunt, după caz următoarele:

Cerere tip si declaratie pe proprie raspundere; 

-Act de identitate al solicitantului – copie si original;

-Certificat de nastere al solicitantului – copie si orginal;

-Certificat de căsătorie al solicitantului, după caz – copie si original;

-Certificat de deces al părintelui decedat – copie si original;

-Decizie/Hotărârea privind calitatea de beneficiar al O.G. nr. 105/1999 a părintelui decedat – copie;

-Talon de pensie al solicitantului (în situatia în care acesta este pensionar).

În situatia în care părintele decedat nu a beneficiat de prevederile O.G. nr.105/1999, dovada că acesta a suferit o măsură de persecutie din motive etnice, în perioada 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, se poate face cu acte oficiale eliberate de organele competente, cum sunt:           

-acte eliberate de Crucea Roşie Internaţională;

-acte eliberate de lagărele de concentrare;

-livrete militare sau adeverinţe eliberate de U.M. 02405 Piteşti, pentru persoanele care au fost în detasamentele de muncă obligatorie;

-carnet/foi de pontaj privind zilele de muncă obligatorie;

-carnet de identitate privind pe cei deportati în Moghilev;

-adeverinţe eliberate de Arhivele Naţionale Române sau de direcţiile judeţene ale acestora, ordine, dispoziţii etc.;

-buletine de evidenta a populaţiei, eliberate de postul de jandarmi din localitatea respectivă din Transnistria;

-acte eliberate de primăria oraşelor respective;

-certificate sau adeverinţe de la autorităţile militare ori civile româneşti;

-adeverinţe eliberate de alte autorităţi din Transnistria;

-alte asemenea acte oficiale.

Drepturi acordate:

  • indemnizație lunară
  • alte facilități:

– asistenţă medicală şi medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizărilor;

 – transport urban gratuit cu mijloace de transport în comun aparţinând unităţilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);

 – 6 călătorii dus-întors gratuite, anual, pe calea ferată română, clasa I, cu mijloace de transport auto sau, după caz, cu mijloace fluviale, la alegere; în cadrul numărului de călătorii stabilit pentru titular acesta poate oferi gratuitatea călătoriei şi pentru o persoana care să îl însoţească şi să îl ajute pe timpul călătoriei;

–  un bilet pe an, gratuit, pentru tratament într-o staţiune balneoclimaterică;

–  scutire de plata taxelor de abonament pentru radio şi televizor;

 – prioritate la instalarea unui post telefonic, precum şi scutire de plata taxei de abonament;

 – acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.

Stabilirea calitătii de beneficiar al legii se face de către o comisie ce functionează în cadrul caselor teritoriale de pensii din raza de domiciliu a solicitantului, care se pronuntă printr-o hotărâre.

Stabilirea si plata indemnizatiei:

Stabilirea si plata indemnizatiei se face, prin decizie, de către casa teritorială de pensii în a cărei rază solicitantul are domiciliul sau resedinta, pe baza hotărârii emisă de comisie.

Persoanele vor beneficia de prevederile prezentei ordonanţe cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea.

Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra păcii şi omenirii, celor care înainte de 23 august 1944 au desfăşurat o activitate fascistă în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel, celor care în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 au făcut parte din aparatul de represiune, securitate, miliţie şi din instanţele militare care au instrumentat şi au judecat procese politice ale opozanţilor regimului comunist, precum şi copiilor acestora.

IMPORTANT!!!

Având în vedere modificările aduse de prevederile O.U.G. nr. 130/2021 dispozițiilor alin. (1) al art. II din Legea nr. 154/2021 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 105/1999, drepturile persoanelor care fac obiectul Legii nr.154/2021 se acordă și se plătesc începând cu data de 1 ianuarie 2023.

În consecință, atât drepturile deja stabilite în temeiul Legii nr. 154/2021 prin hotărâri emise în cursul anului 2021, cât și drepturile care urmează a se stabili prin hotărâri ce vor fi emise în cursul anului 2022 se vor acorda şi se vor plăti începând cu data de 1 ianuarie 2023.